Ujęcie kosztów w KPiR

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący ewidencję w postaci PKPiR, a więc podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mają do wyboru aż dwa sposoby ujęcia ponoszonych kosztów, a mianowicie chodzi o metodę memoriałową oraz metodę uproszczoną.

Metoda memoriałowa
Metoda ta wymaga podziału wszystkich kosztów związanych z uzyskiwanym w danym roku przychodem na pośrednie i bezpośrednie. Kwestia tego, do jakiej kategorii dany koszt zostanie zaliczony, będzie miało wpływ na to, kiedy będzie trzeba ująć go w ewidencji kosztów uzyskania przychodów.


Warto wiedzieć, iż koszty bezpośrednie ujmowane są w roku, w którym zostały osiągnięte związane z nimi przychody, a natomiast koszty pośrednie ujmowane są w dniu wystawienia faktury.


Metoda uproszczona
Metoda ta nie uwzględnia podziałów na koszty pośrednie i bezpośrednie. Główna zasada owej metody mówi o tym, że wszystkie poniesione koszty w roku podatkowym muszą zostać potrącone w roku, w którym zostały poniesione.

Wybór odpowiedniej formy ujęcia kosztów w KPiR jest kwestią indywidualną, a więc to podatnicy samodzielnie wybierają tą, która okaże się dla nich najbardziej odpowiednia. Ważne jest to, aby w ramach konkretnie wybranej metody, być konsekwentnym w jej prowadzeniu do końca roku. Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest to, aby przed podjęciem decyzji o wyborze sposobu na ujęcie kosztów, sprawdzić z czym wiążę się dana metoda.


Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku ze sprzedającego dany towar lub usługę na nabywcę tego dobra. 

Procedurą odwrotnego obciążenia objęte są ściśle określone towary i usługi. Lista towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem dostępna jest w formie załącznika do ustawy o podatku VAT. 
Aby móc stosować procedurę odwrotnego obciążenia należy spełniać warunki: 
- sprzedawca i nabywca muszą być czynnymi podatnikami VAT, 
- zawierana pomiędzy sprzedawcą a nabywcą transakcja nie podlega zwolnieniu z opodatkowania, 
- wartość sprzedaży określonych towarów (np. procesory, telefony komórkowe) przekracza 20 000 złotych. 

Podatnicy stosujący procedurę odwrotnego obciążenia zobowiązani są do przekazywania odpowiednim organom informacji podsumowującej, w której zawiera się: 
- dane podatnika składającego deklarację, 
- dane nabywcy towaru lub usługi, 
- informacje dotyczące wszystkich transakcji objętych procedurą odwrotnego obciążenia. 


Przeczytaj nasze pozostałe artykuły - zapraszamy na stronę główną!

Nowy rok - nowa forma opodatkowania

Początek nowego roku jest dla przedsiębiorcy szansą na zmianę formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Do 20. stycznia przedsiębiorca musi zawiadomić w formie pisemnej odpowiedni urząd skarbowy o wybranym opodatkowaniu.

Przedsiębiorca może zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych tj. skala podatkowa 18% i 32%, podatek liniowy 19% bądź ryczałt ewidencjonowany 3,5%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Po dopełnieniu tego obowiązku musi z kolei zawiadomić o sposobie odprowadzania podatku. Do wyboru ma następujące warianty:
- miesięczne - do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
- kwartalne - dotyczy wyłącznie małych podatników oraz osób, które w bieżącym roku rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.
- uproszczone (pozwala na odroczenie terminu płatności) - dotyczy wyłącznie osób, które odprowadzają podatek od dochodów według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Kreatywna księgowość

Pojęcie kreatywna księgowość bardzo często używane jest w negatywnym znaczeniu, jednak kreatywna księgowość jest zgodna z przepisami prawnymi oraz bardzo korzystna dla przedsiębiorstw. 

Według P. Guta kreatywna księgowość to prowadzenie rejestracji, ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych zasad rachunkowości w sposób, który nie jest bezpośrednio w tych przepisach wskazany, a który jest wynikiem pomysłowego, twórczego i niestandardowego zastosowania tych przepisów i zasad. 

Od kreatywnej księgowości należy odróżnić pojęcie księgowości agresywnej, która nie jest zgodna z prawem, gdyż w celu wprowadzenia w błąd odbiorców informacji manipuluje danymi finansowymi. 

Cele kreatywnej księgowości: 
  • zmniejszenie strat lub zwiększenie zysku, 
  • ukrywanie ryzyka finansowego, 
  • umożliwienie pozyskania kapitału, który w inny sposób byłby niedostępny, 
  • manipulowanie wskaźnikami, które używane są do analizy finansowej, 
  • przekonanie np. kontrahentów i kredytodawców o swojej wiarygodności.