Emerytura matczyna

Emerytura matczyna to świadczenie pieniężne przyznawane matkom co najmniej czwórki dzieci, które ze względu na wychowywanie swoich pociech zrezygnowały z zatrudnienia bądź w ogóle go nie podjęły. 

Emerytura matczyna nie jest jednak obowiązkowa, co oznacza że nie jest wypłacana z mocy prawa. Aby pozyskać środki pieniężne z tego tytułu należy zawnioskować. 

Emerytura dla matek będzie wypłacana od 1. marca 2018 roku i będzie wynosiła 1100 złotych brutto, a więc równowartość najniższej emerytury. W przypadku gdy matce przysługuje emerytura, jednak jest ona niższa od najniższej emerytury wówczas może ubiegać się o wyrównanie tego świadczenia do kwoty minimalnej. 

Co do zasady, emerytura mama 4 plus ma przysługiwać jak sama jej nazwa wskazuje matkom. W przypadku gdy dzieci wychowuje ojciec, a dzieci zostały przez matkę porzucone o emeryturę matczyną może ubiegać się jednak także mężczyzna.

Świadczenie to przysługuje osobom, które ukończyły:
- 60 lat kobiety,
- 65 lat mężczyźni. 

Ubiegając się o świadczenie emerytalne w ramach programu mama 4 plus należy złożyć następujące dokumenty:
- wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
- oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
- akty urodzenia dzieci,
- numery PESEL dzieci,
- pozostałe dokumenty, mające wpływ na przyznanie świadczenia.

Nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 roku zmieniło rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji podatku od towarów i usług. Zmiany te wprowadziły nowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

Nowe wzory można stosować od rozliczeń za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 roku. Postać deklaracji została dostosowana do zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym oraz gospodarczym między innymi:
- odnosząc się do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,
- skróceniu terminu ulgi za złe długi,
- likwidacji obowiązku wnioskowania o zwrot podatku,
- likwidacji obowiązku motywowania wniosku dot. zwrotu podatku.

Wzory nowych deklaracji podatku zostały zamieszczone wraz z objaśnieniami w załączniku do ustawy.

Stare wzory deklaracji mogą być stosowane do końca roku 2019. Warto podkreślić, iż aktualnie trwają pracę nad wprowadzeniem struktury JPK_VDEK, która ma zawierać część deklaracyjną oraz część ewidencyjną. Wprowadzenie danej struktury będzie wiązało się z likwidacją aktualnie obowiązujących deklaracji VAT.

Poprawnie wystawiona faktura – co zawiera?

Jednostka gospodarcza prowadząc sprzedaż towarów czy świadcząc usługi powinna udokumentować wszystkie zainstalowanie operacje gospodarcze powodujące przychód za pomocą odpowiedniego dowodu księgowego. A mianowicie większość przedsiębiorstw korzysta z opcji jaką jest wystawienie faktury potwierdzającej sprzedaż.

Faktura jest dokumentem powszechnie stosowanym w produkcji, handlu i usługach. Może przybrać formę papierową lub elektroniczną. Podatnik korzystając z faktury powinien wiedzieć, że w większości przypadków zobligowany jest ją wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała transakcja.


Wystawiając fakturę należy pamiętać o: 
  wystawianie-faktur
 • kolejnym numerze dokumentu, 
 • dacie wystawienia, 
 • dacie dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, 
 • nazwie sprzedawanego towaru lub wykonanej usługi, 
 • ilości sprzedanych towarów lub wykonanych usług, 
 • cenie jednostkowej netto, 
 • o ile występuje – to o kwocie uznanego rabatu, 
 • łącznej wartości netto sprzedanych towarów, 
 • stawce podatku VAT, 
 • łącznej wartości netto sprzedaży,
 • kwocie podatku należnego, 
 • wartości brutto sprzedaży.
Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy faktura bez podpisu jest poprawnie wystawiona. Na to pytanie znają odpowiedź Nasi specjaliści, którzy gwarantują Państwu, że w przypadku wystawienia faktury bez podpisu nadawcy i odbiorcy dokument nadal będzie poprawnie wystawiony. Zatem, jeśli na Państwa dokumentach nie ma podpisu nie musicie martwić się, że transakcja została przeprowadzona w błędny sposób, ponieważ obecnie w obiegu gospodarczym funkcjonują zarówno faktury niepodpisane, jak i zaopatrzone w podpisy i pieczątki obu stron transakcji. 

Wypłata wynagrodzenia od 2019 roku


Od stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy nakładające na pracodawcę obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia. Od tego roku podstawową formą wypłaty środków będzie przelew na konto bankowe pracownika.

Co jeśli pracownik będzie chciał otrzymywać gotówkę?
Obowiązkiem pracowników, którzy chcą zachować tradycyjną formą wypłaty wynagrodzenia jest złożenie odpowiedniego wniosku. Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej lub pisemnej.

Jeżeli pracownik chce zmienić wypłatę wynagrodzenia z gotówkowej na bezgotówkową to wystarczy, że przekaże numer rachunku płatniczego. Pracodawca będzie wtedy przelewał wynagrodzenie na konto.


Obowiązki pracodawców – bezgotówkowa forma wynagrodzenia

Pracodawcy zobligowani są do poinformowania każdego pracownika, któremu do tej pory wypłata wypłacana była w formie gotówki o obowiązku:
 • podania numeru rachunku, na który ma być robiony przelew
  lub
 • złożenia wniosku o dalszej wypłacie do rąk własnych

Pracodawcy mają czas do 22 stycznia na dopełnienie tego obowiązku.