Czy firmowa pieczątka to obowiązek?

W polskim prawie brak przepisu nakładającego na przedsiębiorcę obowiązek posiadania i posługiwania się pieczątką. Prawo określa jedynie jakie dane do oznaczenia przedsiębiorstwa powinien umieszczać na pisemnych oświadczeniach, wszelkich zamówieniach oraz korespondencji skierowanej do klientów, kontrahentów itd.
Dane te to:
- firma przedsiębiorcy,
- numer NIP,
- siedziba,
- adres przedsiębiorcy.

Brak któregoś z tych elementów może powodować obciążenie przedsiębiorcy karą w wysokości 5 tysięcy złotych.

Używanie pieczątki znacznie ułatwia jednak funkcjonowanie przedsiębiorcy, który może w ten sposób pominąć konieczność ręcznego uzupełniania powyższych danych.
Wyrobienie pieczątki nie jest kosztowne, a pozwala znacznie szybciej załatwić sprawy w urzędach, czy też bankach.

Na pieczątce warto zamieścić następujące dane:
- pełną nazwę firmy,
- numery NIP i REGON,
- adres siedziby,
- nr telefonu kontaktowego,
- adres e-mail,
czyli informacje, o które jesteśmy najczęściej proszeni.

Akta osobowe pracownika

Przepisy zawarte w Kodeksie Pracy, nakładają na przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji związanej z zatrudnieniem każdego z nich. Oznacza to to, że bez względu na to, jakich rozmiarów jest dana firma oraz ilu pracowników zatrudnia przedsiębiorca, jest on zobowiązany do prowadzenia akt osobowych.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat prowadzenia owej dokumentacji można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku.

Akta osobowe dzielimy na trzy części: A,B oraz C. Tak więc:
- część A dotyczy dokumentów zgromadzonych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (CV, kwestionariusz osobowy, kwalifikacje zawodowe, orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia pracy, świadectwa ukończonych szkół itp.),
- część B dotyczy nawiązywania stosunku pracy (zapoznanie się z BHP, PIT-2, umowa o pracę, orzeczenie lekarskie itp.),
- część C dotyczy zakończenia stosunku pracy (wypowiedzenie umowy, świadectwo pracy itp.).


Prowadzone akta pracowników należy przechowywać w firmie przez 50 lat od chwili ustania stosunku pracy. Jak się okazuje, miejsce do przechowywania owych dokumentów jest również bardzo istotne i tym sposobem należy im zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza, a dodatkowo zabezpieczyć przez zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich.

Dowiedz się również więcej na temat kontroli krzyżowej!

Sprzedaż w działalności bez rejestracji

30 kwietnia bieżącego roku, wiele osób, które chciały prowadzić własny biznes, mają taką możliwość bez dokonywania rejestracji działalności gospodarczej. Jest to tak zwana działalność nieewidencjonowana.
Jakie są warunki prowadzenia takiego podmiotu gospodarczego? Przedsiębiorstwo w żadnym miesiącu nie może osiągać przychodów wyższych niż 50% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia - aktualnie ta kwota nie może być wyższa niż 1050 złotych. Dotyczy to też osób, które przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej.
Teoretycznie, prowadząc działalność nieewidencjonowaną, nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji sprzedażowej. W praktyce jednak warto posiadać takie dokumenty, ponieważ w razie kontroli urzędu skarbowego, przedstawienie takiej dokumentacji pozwoli w szybki sposób ją zakończyć.
A czy istnieje jakiś obowiązek w stosunku do form przyjmowania płatności? Nie. Usługodawca może przyjmować zapłatę w dowolnej formie, gotówka, przelewy. Nie ma tu określonej konkretnej zasady.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest systemem informatycznym, który został stworzony, aby umożliwić użytkownikom załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. Portal nadzorowany jest przez Ministra Cyfryzacji, a jego usługodawcami są jednostki administracji publicznej.

Co możemy załatwić za pośrednictwem tego systemu?

SPRAWY OBYWATELSKIE:

- Rodzina: alimenty, adopcja, narodziny dziecka (becikowe, PESEL), zawieranie małżeństwa, śmierć    członka rodziny;
- Akty stanu cywilnego: zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów, zmiana imienia i nazwiska;
- Wybory: wniosek o dopisanie do spisu wyborców;

PODATKI, OPŁATY, CŁA:

- Podatki: rozliczenie podatku PIT i CIT, deklarowanie podatku VAT, uzyskanie ulgi podatkowej,       rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości, interpretacje podatkowe, rozliczenie podatku od   środków transportowych, podatek akcyzowy;
- Opłaty: mandaty, odwołania do mandatu karnego, wnoszenie opłat skarbowych;

MOTORYZACJA I TRANSPORT:

- Prawo jazdy: uzyskanie, wymiana i utracenie prawa jazdy
- Rejestracja pojazdu: Zarejestrowanie pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego, utracenie dowodu    rejestracyjnego, wyrejestrowanie pojazdu;

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

- CEIDG: zarejestrowanie działalności gospodarczej;
- Działalność gospodarcza: prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej, rozwijanie           działalności gospodarczej, uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej;
- Zezwolenia i koncesje

PRACA I ZATRUDNIENIE:

- Poszukiwanie pracy
- Prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy i aktywizacją zawodową
- Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy