Minimalne wynagrodzenie - koszty zatrudnienia pracownika

Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosić będzie 2100 złotych. W porównaniu do 2017 roku wzrośnie ono o 100 złotych. Na koszty jakie poniesie pracodawca zatrudniając pracowników w oparciu o umowę o pracę składa się nie tylko wynagrodzenie, ale także składki, które odprowadza pracodawca.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost wysokości poszczególnych składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość składek odprowadzanych przez pracodawcę w przypadku minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2100 złotych:
 • ubezpieczenie emerytalne 9,76% - 204,96 zł 
 • ubezpieczenie rentowe 6,5% - 136,50 zł, 
 • ubezpieczenie wypadkowe 1,80% - 37,80 zł, 
 • Fundusz Pracy 2,45% - 51,45 zł, 
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% - 2,10 zł. 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie 2532,81 złotych.


Przeczytaj też ten wpis!

Akta pracownicze

Przedsiębiorca, który zatrudnia w swojej firmie pracowników posiada dodatkowe obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową. Jednym z jego obowiązków jest prowadzenie akt pracowniczych. Przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności oraz od ilości zatrudnianych pracowników zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy każdego pracownika. W przypadku gdy pracodawca nie prowadzi wymaganej dokumentacji lub, gdy prowadzi ją w niewłaściwy sposób grozi mu kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 złotych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami akta pracownicze dzielą się na:
 • część A - w tej części powinny znajdować się dokumenty dotyczące ubiegania się o pracę przez pracownika np. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny,
 • część B - w tej części dokumenty powinny dotyczyć nawiązania oraz przebiegu stosunku pracy np. umowa o pracę, aneks do umowy, zaświadczenia lekarskie, 
 • część C - w tej części znajdują się dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy np. wypowiedzenie, świadectwo pracy.


  Obecnie istnieje obowiązek przechowywania akt osobowych przez okres 50 lat, jednak planowane są zmiany w tym zakresie. Rząd planuje skrócić okres przechowywania akt pracowniczych do 10 lat oraz umożliwić przechowywanie tej dokumentacji w formie elektronicznej.
 • Elastyczne formy zatrudnienia

  Prowadząc działalność gospodarczą część przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracownika. Forma zatrudnienia pracownika w firmie, którą wybierze przyszły pracodawca uzależniona jest m.in. od charakteru pracy oraz specyfikacji działalności przedsiębiorstwa.

  Elastyczne formy zatrudnienia to nietypowe formy zatrudnienia, które charakteryzują się elastycznością czasu oraz miejsca pracy, a także formy stosunku pracy. Najczęściej zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej.

  Elastyczne formy zatrudnienia są dobrym rozwiązaniem dla:
  - osób, które nie są zainteresowane stałym zatrudnieniem,
  - osób, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin,
  - osób, które nie mogą pracować w jednym miejscu,
  - osób starszych, niepełnosprawnych,
  - osób młodych oraz matek wychowujących dzieci,
  - specjalistów oraz przedstawicieli wolnych zawodów.

   Najczęściej występujące formy elastycznego zatrudnienia w Polsce to:
  - samozatrudnienie,
  - zatrudnienia na czas określony,
  - zatrudnienie na czas wykonywania określonej pracy,
  - praca w niepełnym wymiarze czasu,
  - praca tymczasowa,
  - telepraca.

  Dowody księgowe

  Dowody księgowe określane są przez Ustawę o rachunkowości. Zgodnie z nią muszą być one kompletne, rzetelne oraz wolne od błędów. Na podstawie dowodów księgowych dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych.


  Rodzaje dowodów księgowych:
  - zewnętrzne własne - przekazywane są kontrahentowi,
  - zewnętrzne obce - otrzymywane od kontrahentów,
  - wewnętrzne - dotyczą operacji wewnątrz jednostki,
  - zastępcze - wystawiane są do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
  - zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,
  - rozliczeniowe - ujmują dokonane wcześniej zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,
  - korygujące - poprawiają poprzednie zapisy.


  Dowody księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości muszą zawierać:

  - rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny,
  - określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
  - opis operacji gospodarczej,
  - datę dokonania operacji oraz datę wystawienia dowodu,
  - podpis wystawcy dowodu,
  - podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
  - dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.