Rozliczenia pieniężne

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy często dokonują zakupu lub sprzedaży towarów i usług. Za zakupione towary i usługi dokonywane są płatności w określonej formie.

Rozliczenia pieniężne to świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami lub osobami fizycznymi. Podmioty gospodarcze mają do wyboru dwa rodzaje rozliczeń pieniężnych - rozliczenia gotówkowe lub rozliczenia bezgotówkowe.

Rozliczeń gotówkowych dokonuje kasjer za pośrednictwem kasy. Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych. Rozliczeń bezgotówkowych dokonuje się za pośrednictwem banku.

Do rozliczeń gotówkowych zaliczamy:
- czek gotówkowych,
- wpłatę gotówkową,
- wypłatę gotówkową,
- dowód wpłaty na rachunek bankowy.

Do rozliczeń bezgotówkowych zaliczamy:
- polecenie przelewu,
- polecenie zapłaty,
- bankowe inkaso faktur,
- czeki rozrachunkowe,
- weksle,
- karty płatnicze,
- rozliczenia kompensacyjne,
- akredytywę.


Przeczytaj też - co powinna zawierać poprawnie wystawiona faktura!

Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku związane z wykonywana działalnością, które nie są zaliczane do środków trwałych. Składniki te nie są zaliczane do środków trwałych, gdy ich przewidywany okres używania nie przekracza roku, a wartość początkowa jest niższa niż 10 000 złotych. 

Do ewidencji wprowadzone jest wyposażenie, którego koszt wytworzenia lub koszt nabycia jest wyższy niż 1 500 złotych. Prowadzenie ewidencji wyposażenia jest obowiązkowe w przypadku ryczałtowców oraz podmiotów rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. W przypadku podatników, którzy opodatkowani są w formie karty podatkowej nie ma takiego obowiązku. 

Elementy niezbędne w ewidencji wyposażenia: 
- numer wpisu, 
- data nabycia wyposażenia, 
- numer faktury lub rachunku, 
- nazwa wyposażenia, 
- cena zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia, 
- numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia, 
- data likwidacji, data sprzedaży lub data darowizny wyposażenia, 
- przyczyna likwidacji wyposażenia.

26-dniowy urlop dla wszystkich

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zaproponowała 26-dniowy urlop dla każdego pracownika. Czas ten będzie przysługiwał każdemu pracownikowi niezależnie od stażu, rodzaju umowy o pracę itd. 

Modyfikacje mają przyczynić się do uelastycznienia przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, które aktualnie w wielu przypadkach nie satysfakcjonuje ani pracowników ani pracodawców. Promowana jest też jedna forma zatrudnienia - praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tymczasem rynek pracy się zmienia stąd też potrzebujemy znacznie bardziej indywidualnego podejścia i elastyczności w świadczeniu pracy.

Planowane jest również rozbudowanie katalogu umów o pracę o umowy takiej jak: umowa o pracę sezonową, dorywczą oraz umowę o pracę nieetatową, kierowaną do osób które pragną podjąć zatrudnienie np. podczas uczenia, a także osób które powoli odchodzą z rynku pracy.  

Umowy cywilne będą mogły być nadal stosowane w przypadku świadczenia usług na rzecz różnych podmiotów. 

Nadwyżka magazynowa

Podatnicy prowadzący działalność produkcyjną lub handlową na koniec każdego roku podatkowego zobowiązani są do sporządzenia spisu natury, który ma pomóc ustalić stan magazynów czyli ilość produktów i towarów.

Z nadwyżką magazynową mamy do czynienia gdy podatnik dysponuje większą ilością produktów i towarów niż tą która wynika z dokumentów księgowych. Materiały, które stanowią nadwyżkę w magazynie należy zakwalifikować jako nieodpłatnie uzyskany przychód. Towary, które stanowią nadwyżkę podatnik otrzymuje nieodpłatnie. Ich wartość określa się na podstawie cen rynkowych, które są stosowane w obrocie rzeczami, które są tego samego rodzaju i gatunku łącznie z uwzględnieniem ich stanu użytkowego oraz stopnia zużycia wraz z czasem i miejscem ich uzyskania. 

Warto jednak podkreślić, że nadwyżki magazynowe nie są przyporządkowane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, stąd też nie powodują obowiązku podatkowego podatku VAT.