Kto odpowiada za zobowiązania w spółkach osobowych?

Spółki osobowe stanowią tzn. ułomne osoby prawne oraz nie posiadają osobowości prawnej. Wspólnicy takiej spółki odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem. Warto jednak pamiętać, że w każdej formie prawnej funkcjonują inne zasady związane z ponoszeniem odpowiedzialności przez wspólników.

Spółki osobowe prawna handlowego: 
- spółka jawna
- spółka partnerska
- spółka komandytowa
- spółka komandytowo-akcyjna

1. W spółce jawnej wspólnicy ponoszą odpowiedzialność nieograniczoną, solidarną oraz subsydiarną. Każdy wspólnik odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania.

2. Spółka partnerska stworzona jest w celu wykonywania wolnych zawodów. Każdy partner odpowiada za swoje działania podejmowane na rzecz spółki.

3. Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że komplementariusz odpowiada za zobowiązania w sposób nieograniczony, a komandytariusz do wysokości sumy komandytowej.

4. W spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusz odpowiada całkowicie, a akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Split payment

Split payment czyli model podzielonej płatności, który został wdrożony wraz z początkiem sierpnia 2017 roku. Dotyczy podatku od towarów i usług. Jego zasadniczym zadaniem jest powstrzymanie powiększania się coraz większej luki podatkowej.

Ze split payment mogą korzystać nabywcy otrzymujący fakturę VAT. Polega on na podzieleniu zapłaty na dwie kategorie i uregulowanie jej na dwa osobne rachunki bankowe:

- wartość netto na rachunek bankowy dostawcy,
- wartość podatku VAT na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Co ważne, split payment odnosi się wyłącznie w odniesieniu do mechanizmu B2B, a więc firma-firma. Nie można go zastosować w stosunkach B2C czyli firma - osoba prywatna.

Rachunek VAT będzie zakładany przez banki i SKOK’i dla każdego podatnika.
Urząd Skarbowy nie posiada dostępu do środków zebranych na rachunku VAT w związku z czym nie ma prawa by nimi samodzielnie rozdysponowywać.

Rząd przewiduje szereg zachęt dla podatników, którzy stosują dany mechanizm. Należą do nich między innymi zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego oraz brak solidarnej odpowiedzialności.

Sprawdź czy opłaca Ci się zostać płatnikiem VAT -> KLIK

Nota księgowa i nota korygująca

Prowadząc działalność gospodarczą powinniśmy znać różnorodne dokumenty, które należy wystawiać, a także które mogą bądź nie mogą być podstawą do wykonywania zapisów w KPiR. Wśród tych dokumentów wyróżniamy noty księgowe i noty korygujące. Bardzo często są one utożsamiane, tymczasem znaczą coś zupełnie innego. Zastanówmy się na czym polega ich specyfika.

Nota księgowa zazwyczaj stosowana jest przy rozrachunkach z kontrahentami.Może stanowić podstawę do wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, o ile spełnia pewne wymogi określone w ustawie.
Do wystawienia noty księgowej jesteśmy uprawnieni jeżeli naliczamy odsetki za nieterminowe regulowanie płatności, a także jeżeli musimy obciążyć partnera odszkodowaniem za nieterminowe realizowanie zawartej umowy.
Nota księgowa musi być wystawiona przez księgowych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Nota korygująca może zostać wystawiona przez nabywcę, który zamówił u przedsiębiorcy towar lub usługę w związku z czym otrzymał fakturę VAT.
Dokument ten wystawia się gdy faktura posiada jakiś błąd lub niepoprawne informacje zwłaszcza jeżeli dotyczą nabywcy, sprzedawcy bądź oznaczenia zamówionego towaru bądź usługi.
W przypadku gdy faktura zawiera błędy dotyczące ilości towaru, jego ceny, czy też naliczonej stawki podatku VAT wówczas konieczne jest wystawienie faktury korygującej.
Nota korygująca także musi być wystawiona przez księgowych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Działalność nierejestrowana, a podatek dochodowy

Decydując się na poprowadzenie działalności nierejestrowanej przedsiębiorca nie musi ewidencjonować swojej firmy w CEIDG. W związku z tym nie jest zobowiązany także do regulacji składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie znaczy to jednak, że jest zwolniony z obowiązku regulowania podatku z tytułu osiąganych dochodów.

Przedsiębiorca nierejestrowany jest podatnikiem podatku dochodowego.

Przychody z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej kwalifikowane są jako dochody pochodzące z “innych źródeł”. W związku z tym przedsiębiorca musi uregulować od nich podatek dochodowy. Przychody te mogą zostać jednak pomniejszone o koszty ich uzyskania.

Ponadto w niektórych sytuacjach przedsiębiorca nierejestrowany może być też zobowiązany do regulowania podatku VAT. Co prawda, zazwyczaj będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wielkość swoich obrotów. Jeżeli jednak charakterystyka jego działalności nie uprawnia go do skorzystania z danego zwolnienia wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany do wpisania swojej działalności do rejestru płatników VAT i wywiązywania się z obowiązków z tego tytułu.