ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest systemem informatycznym, który został stworzony, aby umożliwić użytkownikom załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. Portal nadzorowany jest przez Ministra Cyfryzacji, a jego usługodawcami są jednostki administracji publicznej.

Co możemy załatwić za pośrednictwem tego systemu?

SPRAWY OBYWATELSKIE:

- Rodzina: alimenty, adopcja, narodziny dziecka (becikowe, PESEL), zawieranie małżeństwa, śmierć    członka rodziny;
- Akty stanu cywilnego: zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów, zmiana imienia i nazwiska;
- Wybory: wniosek o dopisanie do spisu wyborców;

PODATKI, OPŁATY, CŁA:

- Podatki: rozliczenie podatku PIT i CIT, deklarowanie podatku VAT, uzyskanie ulgi podatkowej,       rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości, interpretacje podatkowe, rozliczenie podatku od   środków transportowych, podatek akcyzowy;
- Opłaty: mandaty, odwołania do mandatu karnego, wnoszenie opłat skarbowych;

MOTORYZACJA I TRANSPORT:

- Prawo jazdy: uzyskanie, wymiana i utracenie prawa jazdy
- Rejestracja pojazdu: Zarejestrowanie pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego, utracenie dowodu    rejestracyjnego, wyrejestrowanie pojazdu;

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

- CEIDG: zarejestrowanie działalności gospodarczej;
- Działalność gospodarcza: prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej, rozwijanie           działalności gospodarczej, uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej;
- Zezwolenia i koncesje

PRACA I ZATRUDNIENIE:

- Poszukiwanie pracy
- Prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy i aktywizacją zawodową
- Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy

Aktywa i pasywa

Aktywa zgodnie z Ustawą o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Pasywa określane są jako źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pasywa są ściśle związane z bilansem jednostki, gdyż suma wszystkich aktywów musi być równa sumie wszystkich pasywów. Równanie to wyraża tzw. równowagę bilansową. Bilans przedstawia aktywa, które są w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania.

Aktywa dzielą się na trwałe i obrotowe. Natomiast pasywa dzielone są na kapitał własny oraz kapitał obcy.

Do aktyw trwałych zaliczamy:
- wartości niematerialne i prawne,
- rzeczowe aktywa trwałe,
- należności długoterminowe,
- inwestycje długoterminowe,
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

 Do aktyw obrotowych zaliczamy:
- zapasy,
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

 Pasywa przedsiębiorstwa dzielone są na dwie podstawowe grupy:
- kapitał własny - to wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli m.in. kapitał zakładowy oraz środki, które zostały uzyskane w trakcie trwania działalności i jednocześnie będące własnością spółki.
- kapitał obcy - to wszystkie źródła finansowania, przy wykorzystaniu kapitału obcego, są to w dużej mierze kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe oraz inne zobowiązania handlowe.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to jeden z podstawowych i obowiązkowych elementów, z których składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Jest on określany mianem rachunku wyników. Rachunek Zysków i Strat ukazuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz samofinansowania poprzez sumowanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Zadaniem RZiS jest informowanie przedsiębiorcy o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz o ogólnym wyniku finansowym firmy. Treść i układ rachunku zysków i strat w państwach należących do Unii Europejskiej określana jest przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. 

W rachunku zysków i strat wynik finansowy rozbijany jest na części: 
- przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej, 
- pozostałe przychody i koszty operacyjne, 
- przychody i koszty finansowe, 
- wynik zdarzeń gospodarczych. 

RZiS może zostać sporządzony w dwóch wariantach - kalkulacyjnym lub porównawczym. Wybór wariantu uzależniony jest od sposobu ewidencji księgowej. Wariant kalkulacyjny wybierany jest, gdy do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosuje się konta zespołu 5. Wariant porównawczy wybierany jest, gdy do ewidencji kosztów działalności operacyjnej stosuje się konta zespołu 4.

Kontrola Krzyżowa – kiedy właściciel firmy musi się przygotować?

Właściciele firm mają obowiązek stosowania się do obowiązujących przepisów prawnych. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy chcą zaoszczędzić i przestają podejmować działania zgodnie z obowiązującym prawem. Najczęściej przeprowadzane kontrole wynikają z konieczności sprawdzenia przedsiębiorstw pod kątem prawa podatkowego.

Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników urzędu skarbowego.

Kontrola krzyżowa najczęściej odbywa się po uprzednim wezwaniu zawierającym informacje o tym, jakie dokumenty właściciel firmy ma udostępnić oraz w jaki sposób – osobiście, przez pełnomocnika czy za pośrednictwem poczty.

Istotne jest, aby po przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół.

Kontrola krzyżowa pozwala wykryć np.:
 - fikcyjne dowody zakupu towarów lub usług;
 - nieujawnione transakcje firmowe;
 - stosowanie nieprawidłowych stawek VAT;