Zwolnienie podmiotowe z VAT - kto nie może skorzystać?

Zwolnienie podmiotowe z VAT przyznawane jest na podstawie obrotu podatnika. Obejmuje podatników, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły łącznie kwoty 200 000 zł. Co ważne, do kwoty tej nie wlicza się wartości podatku.

Istnieje jednak grupa podatników, którzy mimo spełnienia wyżej wymienionego kryterium nie mogą skorzystać ze zwolnienia. Są to podatnicy, którzy:
- dokonują dostawy towarów zawartych w 12 załączniku ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli między innymi złota, srebra, platyny i produktów jubilerskich,
- dostarczają towary opodatkowane akcyzą za wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych.
- dokonują dostawy nowych środków transportu,
- świadczą usługi prawnicze,
- oferują doradztwo za wyjątkiem doradztwa rolniczego,
- świadczą usługi jubilerskie,
- nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terenie kraju.

PKWiU, PKD, PKOB

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - jest to klasyfikacja, która obejmuje zarówno usługi, jak i wyroby za pomocą cyfrowego kodu. Jej struktura oparta jest na klasyfikacji wspólnoty europejskiej. Każdy przedsiębiorca wykonuje czynność opodatkowaną i zobowiązany jest do jej przestrzegania i stosownego przepisywania kodów produktów. Tabelę wyrobów i usług znaleźć można na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) - rejestr ten obejmuje swoim zasięgiem wszystkie działalności gospodarcze w Polsce. Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej bądź dokonuje zmiany w jej funkcjonowaniu zobowiązany jest do wskazania i przypisania firmie stosowanego kodu, pod jakim będzie ona działać.      

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) - jest to usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, za które uznaje się produkty finalne działalności budowlanej. Ustala on symbole, nazwy i zakres poszczególnych ugrupowań klasyfikacyjnych. Na podstawie tej klasyfikacji sporządza się sprawozdania budowlane, spisy budowli i mieszkań, a także rachunki narodowe.  

Ujednolicenie terminów zapłaty podatków


Aktualnie firmy będące podatnika zobowiązane są do regulacji swoich należności w ustawowo określonych terminach. Terminów tych jest jednak aż 9 i wszystkie muszą śledzić nawet przedsiębiorcy, tak aby nie dopuścić do żadnych zaległości. 
Najnowsze zmiany zakładają zniwelowanie tych niedogodności poprzez ustalenie jednego uniwersalnego terminu na rozliczenie wszystkich podatków. Rozwiązanie takie jakiś czas temu zastosowała między innymi Irlandia oraz Niemcy. 

Ustawa zakłada jeden termin rozliczeniowy dla następujących podatków:
-PIT,
-CIT,
-VAT,
-PCC,
-ZUS,
-KRUS,
-ryczałt ewidencjonowany,
-podatek od kopalin,
-podatek od nieruchomości,
-podatek leśny,
-podatek rolny,
-podatek od środków transportu.

Na skutek tych zmian firmy otrzymują więcej czasu na dokonanie niezbędnych rozliczeń, a także zebranie dokumentów niezbędnych na dokonanie poszczególnych rozliczeń, co przyczynia się także do obniżenia kosztów np. korekt deklaracji podatkowych. 

Struktury JPK

Jednolity Plik Kontrolny został podzielony na siedem struktur logicznych w postaci elektronicznych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

Struktury te to:
1. Księgi rachunkowe - JPK_KR
2. Wyciąg bankowy - JPK_WB
3. Magazyn - JPK_MAG
4. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
5. Faktura VAT - JPK_FA
6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR
7. Ewidencja przychodów - JPK_EWP

Każda z tych struktur została następnie podzielona na trzy sekcje:
- sekcja nagłówkowa - informacje identyfikujące dany podmiot m. in. data utworzenia, zakres informacji, cel założenia itd.
- sekcja merytoryczna - informacje odnośnie zaistniałych zdarzeń gospodarczych.
- sekcja kontrolna - sumy kontrolne sprawdzające czy informacje zostały prawidłowo odczytane.